Tilbake til SRI Bærekraft

Norcap’s arbeid med etiske investeringer

Norcap engasjerer seg i debatten og problemstillingene rundt etiske krav til investeringer, også benevnt SRI (Social Responsible Investing). Området er komplekst, det er flere ulike tilnærminger og Norcap vil ha en dynamisk tilnærming til området.

Norcap har på generell basis valgt å legge retningslinjene til etikkrådet til grunn.  Dette er ikke til hinder for å etablere porteføljer når kunder har andre krav til etiske investeringer. Etikkrådet gir sine vurderinger og anbefalinger i forhold til forvaltningen i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

Etikkrådet utelukker investeringer primært i:

  • Våpenprodusenter
  • Selskaper som krenker menneskerettigheter
  • Selskaper med dårlige arbeidsforhold
  • Selskaper som er omfattet av korrupsjon
  • Selskaper som bidrar til omfattende miljøskader
  • Selskaper som bidrar negativt til klimautviklingen

Eksempler på type selskaper som er utelukket:
Kull eller kullbasert energi, anti-personell landminer, klasevåpen, kjernevåpen, tobakk

Eksempler på andre utelukkelser:
Grove krenkelser av menneskerettigheter, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon, alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig og konflikt, andre brudd på grunnleggende etiske normer

Årsaken til at Norcap har valgt å legge etikkrådets retningslinjer til grunn er som følger:

  • Vi kan forholde oss til en konkret og dokumenterbar liste som er praktiser- og kommuniserbar
  • De har et globalt mandat som oss
  • Samfunnet har gjennomgående stor tillit til organisasjonen
  • Alle fondsselskaper hevder de er ‘SRI-complient’, men vi ser at flere har egne regler som ikke er objektivt målbare

Norcaps oppfølging av retningslinjene
Porteføljene  til fond vi benytter skannes minimum årlig for selskaper som er utelukket fra listen til Statens pensjonsfond utland. Ved oppdagelse av alvorlige brudd selger vi oss ut av det aktuelle fondet uten opphold. Ved oppdagelse av mindre alvorlige brudd, går vi i dialog med forvalterselskapet for å øve press på at fondet selger sine uetiske investeringer. Dersom dette ikke skjer, blir fondet fjernet fra våre investeringer.