Tilbake til SRI Bærekraft

Norcaps arbeid med etiske investeringer

Norcap engasjerer seg i debatten og problemstillingene rundt etiske krav til investeringer, også benevnt SRI (Social Responsible Investing). Området er komplekst, det er flere ulike tilnærminger og Norcap vil ha en dynamisk tilnærming til området.

For sine direkte fondsvalg har Norcap på generell basis valgt å legge retningslinjene til Etikkrådet til grunn.  Dette er ikke til hinder for å etablere porteføljer når kunder har andre krav til etiske investeringer. Etikkrådet gir sine vurderinger og anbefalinger i forhold til forvaltningen i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

Etikkrådet utelukker investeringer primært i:

  • Våpenprodusenter
  • Selskaper som krenker menneskerettigheter
  • Selskaper med dårlige arbeidsforhold
  • Selskaper som er omfattet av korrupsjon
  • Selskaper som bidrar til omfattende miljøskader
  • Selskaper som bidrar negativt til klimautviklingen

Eksempler på type selskaper som er utelukket:
Kull eller kullbasert energi, anti-personell landminer, klasevåpen, kjernevåpen, tobakk

Eksempler på andre utelukkelser:
Grove krenkelser av menneskerettigheter, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon, alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig og konflikt, andre brudd på grunnleggende etiske normer

Årsaken til at Norcap har valgt å legge etikkrådets retningslinjer til grunn er som følger:

  • Vi kan forholde oss til en konkret og dokumenterbar liste som er praktiser- og kommuniserbar
  • Samfunnet har gjennomgående stor tillit til organisasjonen

Norcaps oppfølging av retningslinjene
Porteføljene  til fond vi benytter screenes minimum årlig for selskaper som er utelukket fra listen til Statens pensjonsfond utland.

I den daglige forvaltningen overvåkes dette uformelt hele tiden, og alle nye fond screenes før de aksepteres i våre kunders porteføljer. Dersom vi til tross for dette skulle oppleve å ha et fond som har en aksje eller obligasjon i et selskap som er utelukket, vil vi starte en prosess for å korrigere dette. Ved svært alvorlige hendelser vil posisjonen selges umiddelbart. Ved mer normale hendelser vil vi ta oss tid til å snakke med forvalter og argumentere for at denne forvalteren ikke bør investere i det konkrete selskapet. Hvis de likevel velger å ikke selge seg ut, vil vi selge det aktuelle fondet. SRI-ansvaret er lagt under leder for aktiv forvaltning.