Investeringsrådgivning

Vi forvalter tillit og bygger verdier – våre råd er alltid uavhengige

,- Ingen etableringskostnader, exitkostnader eller binding
mill.+ kundestørrelse
lang erfaring med forvaltning, skatt og regnskap
+ forvaltere vi vurderer blant

Hvordan vi skaper verdier for deg

Som din rådgiver setter vi oss på din side av bordet for å skreddersy, organisere og gjennomføre fornuftige, langsiktige investeringer. Med uavhengighet, prisbevissthet, tillit og tålmodighet, jobber vi for at du skal få best mulig avkastning på dine verdier.Vår kapitalforvaltning omfatter aktivaklassene aksjer (aksjefond), obligasjoner (obligasjonsfond), eiendom, private equity og alternative investeringer.

Det første vi gjør er å lære hverandre å kjenne, enten du er privatperson eller en virksomhet.

For deg som er privatperson, etablerer vi en felles forståelse av ønsker og mål. Din livssituasjon, dine verdier, din kunnskap og erfaring med investeringer, er viktig for oss å kjenne. Dette er en strukturert prosess som skal gi et felles grunnlag for å skape en solid og langsiktig investeringsstrategi for deg.

Når vi hjelper virksomheter – som foreninger, forbund, stiftelser og kommuner – er det også vesentlig at vi blir godt kjent. For å sikre ansvarlighet i forvaltningen er det for eksempel helt nødvendig å forankre investeringsstrategien godt hos både administrasjon og styre. Virksomheter som ønsker å disponere ekstra midler, må ta risiko utover bankinnskudd. Her vil vi alltid søke å balansere ambisjonen om meravkastning med hvor store svingninger i verdiene dere er komfortable med.

Det er svært viktig at vi er klare på – og enige om – rammene for din investeringsstrategi. Derfor gjennomfører vi en risikoanalyse sammen, for å sikre at porteføljen blir satt sammen på den beste og riktigste måten for deg. Vi definerer tydelig hvilket risikonivå du er komfortabel med for å nå dine mål. Et korrekt tilpasset risikonivå vil være grunnmuren i investeringsstrategien vi skaper sammen.

Videre blir vi enige om resten av strategien. Vi etablerer en ramme for hvordan du skal investere for å oppnå best mulige resultater. Vi spør om noen av investeringsklassene er uegnet hos dere, og hvor stor andel av porteføljen som skal være likvid. Vi lager enkle handlingsregler og planer, som gjør det mulig for deg å nå dine mål, samtidig som du holder deg innenfor ditt definerte risikonivå.

Når kartleggingen av din situasjon og aktuelle investeringsalternativer er gjort, og investeringsstrategien er etablert, ser vi nærmere på valg av forvaltere. Gode forvaltere er det viktigste bidraget til å skape ytterligere merverdi i en investeringsstrategi.

I vår vurdering av anbefalte forvaltere legger vi spesielt vekt på deres investeringsstrategi, risikohåndtering, organisering, insentiver og kostnader. Her er det også viktig med konsistens mellom forvalterens uttalte strategi og faktiske forvaltningsatferd.

Når planen er klar, setter vi den ut i livet. Vi oppretter en hensiktsmessig kontostruktur, og gjennomfører alle transaksjoner tilknyttet oppstart og drift av porteføljen. Dersom vi kan forenkle måten investeringene og konti er organisert, gjør vi det. Vi sikrer selvsagt også at lovkravene rundt kjøp og salg av verdipapirer blir fulgt.

Som følge av vår lange erfaring med skattespørsmål, er skatt et sentralt punkt i vurderingen av investeringene dine og hvordan de skal organiseres og eies. Som Norcap-kunde håndterer vi alt dette, slik at det er enkelt for deg.

Sammen gjør vi en regelmessig evaluering av porteføljen og strategien, slik at den er oppdatert og i tråd med våre felles mål. Du mottar en oversiktlig månedsrapport for alle dine investeringer. Du får også benytte vår login-tjeneste for hyppigere oppdateringer.

Investeringsformer

Norcap tilbyr porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning.

Porteføljeforvaltning:

Ved porteføljeforvaltning gis Norcap et mandat av Kunden til på løpende diskresjonær basis, å kjøpe, tegne eller selge verdipapirer og andre finansielle instrumenter innenfor de rammer som er avtalt med Kunden (Forvaltningsmandatet). Forvaltningsmandatene har forskjellige risikoprofiler og er sammensatte porteføljer av investeringer innen aktivaklassene aksjer og renter. Porteføljeforvaltning passer for de som ønsker enkelthet og en bred global eksponering i fond. Norcap håndterer her alle løpende endringer og rebalanseringer.

Aksjer

Aktivaklassen «aksjer» består av en portefølje sammensatt av fondsandeler i aksjefond, aksjer eller tilhørende underliggende og/eller tilsvarende finansielle instrumenter.

Renter

Aktivaklassen «renter» består av en portefølje sammensatt av fondsandeler i obligasjons-/pengemarkedsfond og/eller obligasjons-/pengemarkedsinstrumenter og/eller kombinasjonsfond (maks 20% aksjer) eller tilhørende underliggende og/eller tilsvarende finansielle instrumenter.

Investeringsrådgivning:

Ved ordreformidling med tilhørende investeringsrådgivning formidler og gjennomfører Selskapet, på vegne av Kunden, ordrer for plassering av Kundens midler. Ordreformidlingen skjer basert på en
løpende vurdering av markedet og etter personlig anbefaling til Kunden (investeringsrådgivning). Ordreformidling og tilhørende investeringsrådgivning, utføres på uavhengig grunnlag etter
verdipapirhandellovens bestemmelser, og skjer på Selskapets eller Kundens initiativ. Investeringsbeslutningen tas alltid av Kunden. Ved anbefaling av investeringer tar Norcap utgangspunkt
i Kundens egnethetstest som innehar informasjon om Kundens investeringsmål, risikoprofil og risikotoleranse, finansiell stilling, likviditetsønsker, tidshorisont og kunnskap og erfaring innen ulike
aktivaklasser. Innhenting av denne informasjonen setter Norcap i stand til å anbefale investeringer som ivaretar Kundens interesse på best mulig måte.

Våre rammer for investeringsrådgivning

Ønsker du å vite mer?

Vår investeringsfilosofi baserer seg på utstrakt diversifisering innen sektorer, geografiske områder, forvaltere og aktivaklasser for å redusere risiko mot enkelthendelser og samtidig oppnå bred markedsdeltakelse og god risikojustert avkastning.

Jarle Sjo, Analysesjef i Norcap