Investeringsrådgivning

Vi forvalter tillit og bygger verdier – våre råd er alltid uavhengige

,- Ingen etableringskostnader, exitkostnader eller binding
mill.+ kundestørrelse
lang erfaring med skatt, regnskap & arv
+ forvaltere vi vurderer blant

Hvordan vi skaper verdier for deg

Som din rådgiver setter vi oss på din side av bordet for å skreddersy, organisere og gjennomføre fornuftige, langsiktige investeringer. Med uavhengighet, prisbevissthet, tillit og tålmodighet, jobber vi for at du skal få best mulig avkastning på dine verdier. Vi gir råd innen aksjer (aksjefond), obligasjoner (obligasjonsfond), eiendom og private equity.

Steg 1: Vi gjør research og blir godt kjent

Det første vi gjør er å lære hverandre å kjenne, enten du er privatperson eller en virksomhet.

For deg som er privatperson, etablerer vi en felles forståelse av ønsker og mål. Din livssituasjon, dine verdier, din kunnskap og erfaring med investeringer, er viktig for oss å kjenne. Dette er en strukturert prosess som skal gi et felles grunnlag for å skape en solid og langsiktig investeringsstrategi for deg.

Når vi hjelper virksomheter – som foreninger, forbund, stiftelser og kommuner – er det også vesentlig at vi blir godt kjent. For å sikre ansvarlighet i forvaltningen er det for eksempel helt nødvendig å forankre investeringsstrategien godt hos både administrasjon og styre. Virksomheter som ønsker å disponere ekstra midler, må ta risiko utover bankinnskudd. Her vil vi alltid søke å balansere ambisjonen om meravkastning med hvor store svingninger i verdiene dere er komfortable med.

Steg 2: Vi lager en langsiktig investeringsstrategi

Det er svært viktig at vi er klare på – og enige om – rammene for din investeringsstrategi. Derfor gjennomfører vi en risikoanalyse sammen, for å sikre at porteføljen blir satt sammen på den beste og riktigste måten for deg. Vi definerer tydelig hvilket risikonivå du er komfortabel med for å nå dine mål. Et korrekt tilpasset risikonivå vil være grunnmuren i investeringsstrategien vi skaper sammen.

Videre blir vi enige om resten av strategien. Vi etablerer en ramme for hvordan du skal investere for å oppnå best mulige resultater. Vi spør om noen av investeringsklassene er uegnet hos dere, og hvor stor andel av porteføljen som skal være likvid. Vi lager enkle handlingsregler og planer, som gjør det mulig for deg å nå dine mål, samtidig som du holder deg innenfor ditt definerte risikonivå.

Steg 3: Vi velger forvaltere

Når kartleggingen av din situasjon og aktuelle investeringsalternativer er gjort, og investeringsstrategien er etablert, ser vi nærmere på valg av forvaltere. Gode forvaltere er det viktigste bidraget til å skape ytterligere merverdi i en investeringsstrategi.

I vår vurdering av anbefalte forvaltere legger vi spesielt vekt på deres investeringsstrategi, risikohåndtering, organisering, insentiver og kostnader. Her er det også viktig med konsistens mellom forvalterens uttalte strategi og faktiske forvaltningsatferd.

Steg 4: Vi setter i gang – og rapporterer og evaluerer

Når planen er klar, setter vi den ut i livet. Vi oppretter en hensiktsmessig kontostruktur, og gjennomfører alle transaksjoner tilknyttet oppstart og drift av porteføljen. Dersom vi kan forenkle måten investeringene og konti er organisert, gjør vi det. Vi sikrer selvsagt også at lovkravene rundt kjøp og salg av verdipapirer blir fulgt.

Som følge av vår lange erfaring med skattespørsmål, er skatt et sentralt punkt i vurderingen av investeringene dine og hvordan de skal organiseres og eies. Som Norcap-kunde håndterer vi alt dette, slik at det er enkelt for deg.

Sammen gjør vi en regelmessig evaluering av porteføljen og strategien, slik at den er oppdatert og i tråd med våre felles mål. Du mottar en oversiktlig månedsrapport for alle dine investeringer. Du får også benytte vår login-tjeneste for hyppigere oppdateringer.

Ønsker du å vite mer?

Enhver beslutning man tar har utgangspunkt i en  oppfattelse av hvordan ting skal gjøres. Uten faste  holdepunkter er det fort gjort å gå seg vill. Noen velger  å kalle det en livsfilosofi. Hos Norcap har vi generelle oppfatninger om hvordan våre kunder vil lykkes best med sine investeringer.

Lars H. Mikelsen, Analysesjef i Norcap

Vår investeringsfilosofi

Prisbevisst

Det er en farlig forenkling å alltid tro at høyere risiko vil gi høyere avkastning. Vi er enige i forutsetningen om at man i det lange løp får høyere avkastning ved å ta risiko. Samtidig er forventet avkastning selvsagt avhengig av om markedet er høyt eller lavt verdsatt på kjøpstidspunktet. I Norcap måler og analyserer vi derfor en investerings forventede avkastning ut fra hvilken pris du betaler og hva du dermed kan vente deg å få igjen. Vi er altså mindre opptatt av historiske avkastningstall.

Selvstendighet

Mennesker er flokkdyr, og få steder er dette mer tydelig enn i investeringsverdenen. Investorer tar ofte utgangspunkt i teorier, kjøps-/salgsargumenter og vedtatte sannheter som er aktuelle akkurat nå. Vi ønsker å frigjøre kunden fra motebildet og se på de objektive fakta. Dermed kan vi unngå boblene. Markedet vil alltid bevege seg, i hele bredden fra eufori til panikk. Bevissthet og innsikt i slike forhold er en essensiell del av vår rådgivning.

Disiplin og tålmodighet

Som langsiktig kapitaleier vil du oppleve mange ulike markedsforhold gjennom livet. I perioder vil fremtiden se rosenrød ut, men det vil også komme perioder der utsiktene er mørke. For å lykkes med investeringene kreves disiplin og tålmodighet for å ikke la seg rive med i et øyeblikks svakhet, men heller trofast følge planen for sine investeringer og la investeringene få tid til å modnes. Like viktig er det å ha tålmodighet til å vente med å investere til de virkelig gode mulighetene åpenbarer seg.