Tilbake til Rådgivning

Våre rammer for investeringsrådgivning

a) Norcap tilbyr sine kunder ordreformidling med tilhørende uavhengig investeringsrådgivning, jfr. kapitel 10 i Lov om verdipapirhandel. Den uavhengige investeringsrådgivningen hos Norcap er fundert på prinsippene beskrevet under.

b) Alle inntektene til Norcap tilknyttet ordreformidling med tilhørende rådgivning for kunden skal utelukkende komme direkte fra kunden. Eventuelle returprovisjoner, rabatter eller annen betaling Norcap mottar fra fondsleverandører eller andre skal refunderes til kunden uavkortet etter at Norcap har mottatt disse.

c) Norcaps investeringsfilosofi baserer seg på utstrakt diversifisering innen sektorer, geografiske områder, forvaltere og aktivaklasser for å redusere risiko mot enkelthendelser og samtidig oppnå bred markedsdeltakelse og god risikojustert avkastning. Norcap tror ikke på markedstiming, porteføljene styres etter en fast risikovekt som rebalanseres etter fastsatte retningslinjer. Norcap søker å fremforhandle lavest mulig kostnader for kunden. Norcap anbefaler både aktivt forvaltede fond og indeksfond, avhengig av hvilke markeder det investeres i. Norcap anbefaler fond og forvaltere med ulike strategier(multistrategi), og tror ikke på å ensidig velge forvaltere med én type strategi. Norcap stiller høye krav til etikk, samfunnsansvar og bærekraft for sine anbefalte investeringer.

d) Det er ikke definert begrensninger i forhold til hvilke investeringsprodukter som kan omfattes av Norcaps rådgivning. I praksis skjer rådgivning hovedsaklig innen verdipapirfond og alternative investeringsfond (AIF), begge deler verdipapirtyper som er regulert av norske eller europeiske reguleringsmyndigheter. Norcap har ikke begrensninger på verdipapirfond eller andre investeringsprodukter som kan inngå i vårt investeringsunivers.

e) Alle investeringsproduktene Norcap anbefaler sine Kunder gjennomgår en kvalitetssikring- og seleksjonsprosess. I denne prosessen vurderes produktenes forvalter, forvalterorganisasjon, historiske resultater, investeringsfilosofi, kostnader, diversifisering, back-office apparat, mm. Der det finnes flere tilgjengelige produkter som dekker samme eksponeringsønske, vurderes produktene opp mot hverandre. Vurderingen gjøres både før vi begynner anbefalingen av et produkt til våre Kunder, samt at det gjøres en årlig vurdering for å kontrollere at produktet fortsatt oppfyller våre kriterier.

f) Ved anbefaling av investeringer tar Norcap utgangspunkt i Kundens egnethetstest som innehar informasjon om Kundens investeringsmål, risikoprofil og risikotoleranse, finansiell stilling, likviditetsønsker, tidshorisont og kunnskap og erfaring innen ulike aktivaklasser. Innhenting av denne informasjonen setter Norcap i stand til å anbefale investeringer som ivaretar Kundens interesse på best mulig måte. Informasjonen i egnethetstesten skal oppdateres årlig og senest i forkant av nye råd dersom det er mer enn ett år siden siste oppdatering.

g) Norcap tilbyr sine Kunder en løpende avtale som er ubegrenset i tid. Med løpende menes at Norcap gir Kundene oppfølging og rådgivning knyttet til investeringene som er ordreformidlet gjennom Norcap på regelmessig basis når dette anses nødvendig og formålstjenelig for at Kunden skal nå sine investeringsmål.