Tilbake til Rådgivning

Våre rammer for investeringsrådgivning

Norcap tilbyr sine kunder uavhengig investeringsrådgivning, jfr. MiFID forskriften § 5-5. Den uavhengige investeringsrådgivningen hos Norcap er fundert på følgende prinsipper:

a) Alle inntektene til Norcap tilknyttet rådgivningsoppdraget for kunden skal utelukkende komme direkte fra kunden. Eventuelle returprovisjoner, rabatter eller annen betaling Norcap mottar fra fondsleverandører eller andre skal refunderes til kunden uavkortet etter at Norcap har mottatt disse.

b) Norcap tilbyr sine kunder en løpende rådgivningsavtale som er ubegrenset i tid. Med løpende menes at Norcap gir kundene oppfølging og rådgivning når dette anses nødvendig og formålstjenelig for at kunden skal nå sine investeringsmål.

c) Norcaps kostnadsmodell er slik at kunden betaler et månedlig honorar basert på verdien av porteføljen. Hvis avkastningen overstiger et bestemt nivå, betales i tillegg et variabelt honorar. Kunden betaler ingen etableringskostnader eller avslutningskostnader til Norcap. Det er ingen bindingstid for kundeforholdet.

d) Norcap har en aktiv investeringsfilosofi. Det betyr at Norcap tar aktive beslutninger om hvordan porteføljen bør være plassert i tråd med vårt markedssyn. Norcaps filosofi er verdibasert, slik at vi overvekter aktivaklasser, sektorer og regioner vi mener er lavt verdsatt og undervekter tilsvarende der vi mener det er høyt verdsatt. Filosofien praktiseres også med en forsiktig tilnærming, ved at vi har mer fokus på å unngå tap enn å tjene ‘den siste kronen’.

e) Ved anbefaling av investeringer tar Norcap utgangspunkt i kundens egnethetstest som innehar informasjon om kundens investeringsmål, risikoprofil og toleranse, likviditetsønsker, tidshorisont og kunnskap og erfaring med investeringstjenester og produkter og rammer for hvilken del av kundens midler som skal omfattes av rådgivningen. Egnethetsvurderingen av anbefalingene til kunden gjøres minimum årlig. Formålet med vurderingen er å påse at anbefalingene til kunden og produktene som er anbefalt fortsatt stemmer overens med kundens investeringsmål og øvrige egnethetskriterier.

f) Det er ikke definert begrensninger i forhold til hvilke investeringsprodukter som kan omfattes av Norcaps rådgivning. I praksis skjer rådgivning hovedsaklig innen verdipapirfond og alternative investeringsfond (AIF), begge deler verdipapirtyper som er regulert av norske eller europeiske reguleringsmyndigheter. Norcap har ikke begrensninger på verdipapirfond eller andre investeringsprodukter som kan inngå i vårt investeringsunivers.

g) Alle investeringsproduktene Norcap anbefaler sine kunder gjennomgår en kvalitetssikring- og seleksjonsprosess. I denne prosessen vurderes produktenes forvalter, forvalterorganisasjon, historiske resultater, investeringsfilosofi, kostnader, diversifisering, back-office apparat, mm. Der det finnes flere tilgjengelige produkter som dekker samme eksponeringsønske, vurderes produktene opp mot hverandre. Vurderingen gjøres både før vi begynner anbefalingen av et produkt til våre kunder, samt at det gjøres en årlig vurdering for å kontrollere at produktet fortsatt oppfyller våre kriterier.

h) Norcap anbefaler i hovedsak produkter forvaltet av eksterne forvaltere uten tilknytning eller bindinger til Norcap. Unntaket fra dette er enkelte alternative investeringsfond som administreres av eksterne aktører, men der Norcap utfører forvaltningsoppdraget. Bakgrunnen for denne organiseringen er at det tilgjengelig gjøres produkter for Norcaps kunder som normalt vil være lite tilgjengelig for dem. Det kan skyldes at produktet har høy minstetegning, eller at det kan være administrativt krevende å få investert i produktet. Det kan være produkter som kun er åpne for profesjonelle investorer, men som Norcap kan tilby sine kunder som en følge av den diversifisering og kvalitetssikring som gjøres gjennom AIF-strukturen. Eventuell inntekt Norcap mottar for å utføre forvaltningsoppdrag refunderes uavkortet til Norcaps kunder.